bajka (..) Be happy for this moment, This moment is your life ...

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Tekst jednolity opracowano na podstawie: Dz. u. z 1996 r. Nr 70, poz.


Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej„ Funduszem” i zasady gospodarowania środkami. File Format: pdf/Adobe Acrobato zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu.


Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dz. u. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz.
  • . 4 ustawy o zfŚs. Zgodnie z jego treścią, wysokość świadczenia urlopowego nie. 2 pkt 1 ustawy o zfŚs), a pomoc udzielana jest zgodnie z
  • . 1. Fundusz tworzy się na podstawie art. 5 i art. 7 ustawy o zfŚs oraz innych porozumień, w części dotyczącej zfŚŚ z uwzględnieniem zasady.
  • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dodane: 2008-12-08 11: 24: 33 przez: gcp, aktualizacja: 2010-03-26 23: 25: 31. Drukuj artykuł.Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie zawiera przepisów, które kreowałyby roszczeniowy charakter ulgowych usług, dopłat i świadczeń,

. 1. 1 Zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 7. 1. 2 Naliczanie odpisu socjalnego.
. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie zawiera przepisów, które kreowałyby roszczeniowy charakter ulgowych usług.Podstawy tworzenia i dysponowania środkami zfŚs określa ustawa, jednak szczegółowe zasady i. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi,
. 1 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dodać jeszcze należy, że podstawowym celem Funduszu jest pomoc, . Ustawa o zfŚs zawiera wykaz rodzajów usług i świadczeń, które kwalifikują. d) regulamin funduszu nie może być sprzeczny z ustawą o zfŚs.Dz. u. 1994 nr 43 poz. 163. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Tekst ogłoszony: pdf d19940163. Pdf.

Ustawa o zfŚs posługuje się pojęciem pomocy rzeczowej, ale jej nie definiuje. Definicję rzeczy określa art. 45 Kodeksu cywilnego, z którego wynika.

Zgodnie z ustawą o zfśs (art. 12a. Kto, będąc pracodawcą lub będąc. Ustawa o zfśs nie przewiduje substytucyjnej formy zaspokojenia potrzeb socjalnych.

3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. u. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm., zwanej dalej ustawą o zfŚs.
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Tekst jednolity). Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady. Zwanej dalej ustawą o zfŚs, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na.Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2009 r. Uległa zmianie definicja działalności socjalnej pracodawcy określona w ustawie o zfśs.. Ustawa o zfśs nie mówi, jak ją ustalać. Najlepiej sprecyzować to w. Co grozi pracodawcy, który wyda środki zfśs niezgodnie z ustawą?. 1 ustawy o zfŚs). Rozszerzono także definicję działalności socjalnej o opiekę nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach (art.. Dalej ustawa o zfŚs, przedsiębiorcy są zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zarządzania tym funduszem.. Podstawy tworzenia i dysponowania środkami zfŚs określa ustawa. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi,
. Ponieważ świadczenie urlopowe jest niezależne od innych świadczeń przewidzianych w ustawie o zfśs, to nauczyciele mają prawo zarówno do
. 335 ze zm. Dalej: ustawa o zfŚs), pracodawca, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w. Sorry ale to bzdura mandziola-regulamin ma być zgodny z ustawą o zfśs, a tam nic nie ma o wydatkach okolicznościowych:Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o zfŚs (Dz. u. z 2003 r. Nr 213, poz. Przez działalność socjalną ustawa o zfŚs rozumie usługi świadczone przez. Art. 6 ustawy o zfŚs wskazuje, że odpis ten obciąża koszty działalności praco awców tworzących te fundusze, a ponadto nakłada na nich.Utworzyć. zfŚs do wysokości i na zasadach ustalonych w ustawie. Poza zakładowym funduszem świadczeń socjalnych tworzonym na podstawie ustawy o zfŚs.Do grona uprawnionych do korzystania ze środków funduszu ustawa o zfśs zalicza także emerytów i rencistów ze zlikwidowanych zakładów pracy, objętych opieką.1. Fundusz tworzy się na podstawie art. 5 i art. 7 ustawy o zfŚs oraz innych porozumień, w części dotyczącej zfŚŚ z uwzględnieniem zasady, o której mowa w § 3. Ustawa o zfŚs określa zasady tworzenia funduszu i gospodarowania środkami zgromadzonymi na jego koncie. Przeznaczeniem tych środków jest działalność

. Jeśli organizację takich imprez dopuszcza regulamin funduszu (chociażby poprzez zapis odwoływania się do ustawy o zfŚs).O uznaniowym charakterze tego świadczenia decyduje art. 8 Ustawy o zfŚs. Ustawa konkretnie określa kryteria od których uzależniona jest ewentualna pomoc. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje jedynie wydatkowanie środków funduszu na działalność socjalną, rozumianą jako.Przepisy ustawy o zfŚs nakładają na pracodawcę obowiązek gromadzenia środków. 1 pkt 4 ustawy o zfŚs, odsetki od środków zfŚs zgromadzonych na tym.2 ustawy o ZFŚS" jest(. Zawarta zasada przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Funduszu według kryteriów o charakterze wyłącznie socjalnym.4 Mar 1994
. Przedstawiony w pytaniu sposób przyznawania świadczeń jest niezgodny z przepisami ustawy o zfŚs. Nie można dysponować środkami zakładowego.Finansowaniem z zfŚs może być objęta działalność socjalna pracodawcy określona w art. 2 pkt 1 ustawy o zfŚs. Działalność ta obejmuje m. In. Usługi świadczone. Wprawdzie regulacje go dotyczące znajdują się w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jednak nie jest to świadczenie.File Format: pdf/Adobe Acrobatmarca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej jako ustawa o zfŚs) tworzą przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 pracowników w. Naruszenie przepisów ustawy o zfŚs. Kto, będąc pracodawcą lub będąc. Działania niezgodne z przepisami ustawy o zfŚs, podlega karze.Definicja ta została zawarta w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej jako zfśs) Zgodnie z art. 2 tej ustawy pojęcie„ działalność.Przepisy ustawy o zfŚs wyraźnie powiązały zasady korzystania z ulgowych świadczeń z sytuacją materialną i życiową osoby uprawnionej.. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. u. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.. Natomiast tryb rezygnacji z obowiązków socjalnych pracodawcy reguluje ustawa o zfśs. Jeśli zatrudniają państwo 180 osób, to stosuje się do
. w zakresie zasad udzielania pozostałych świadczeń dla nauczycieli i emerytów/rencistów nauczycieli stosuje się przepisy ustawy o zfŚs (art. Zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfŚs) określa cyt. Wyżej ustawa o zfŚs. Stosownie do art.

. Korekta corocznego odpisu kwot przekazywanych na odrębny rachunek bankowy zfŚs odnosi się do wysokości ustalonej na podstawie ustawy o.
Podstawy prawne tworzenia zfŚs o Pracodawcy tworzący zfŚs o Odpowiedzialność Administratora Funduszu o Obowiązki związków zawodowych o Rola przedstawiciela . w ustawie o zfŚs. Art. 8. 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej.
Cel szkolenia-Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania zfŚs,


. 2 ustawy o zfŚs). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2009 r. Wyniosło 2. 716, 71 zł, a w ii półroczu 2009 r. 2 ustawy o zfŚs pracodawcy prowadzący działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych (a więc również szkoły i placówki
. 1 ustawy o zfŚs). Zatem np. Osoby o niższym dochodzie przypadającym na członka rodziny powinny otrzymać wyższe dofinansowanie niż te.Corocznie na konto funduszu wpływa odpis w wysokości przewidzianej Ustawą o zfŚs/np. Dla nauczycieli wynosi on 8, 5% planowanego funduszu płac-w tym roku.Ustawodawca odsyła zatem do ustawy z 4. 3. 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. u. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych uprawnionymi do korzystania ze środków zfśs są m. In. Pracownicy i ich rodziny.5/zmian w innych niż ustawa o zfŚs aktach prawnych, które wiążą się z prowadzoną działalnością socjalną oraz przewidywanych od 1 stycznia 2010 r.. Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dziennik Ustaw rok 1996 nr 70 poz.
Zgodnie z ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od 1 stycznia 2004 r. Obowiązuje zasada, że pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1


. Mniejsi pracodawcy mogą utworzyć fundusz albo wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe na zasadach określonych w ustawie o zfŚs. . Stosowanie przepisów wynikających z Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zfŚs) niejednokrotnie sprawia pracodawcom wiele.
  • Inspektor uznał te świadczenia za sfinansowane niezgodnie z ustawą o zfśs. Nakazał nam zapłacić od wypłaconych świadczeń składki i odsetki.